Menos ego, más naturaleza

Menos ego, más naturaleza. Apliquemos este principio a todas nuestras acciones.

Los individuos son importantes, pero ningún individuo es más importante que el resto. Tod@s merecemos la felicidad, pero nunca por encima del sufrimiento de otr@s. Las personas podemos ser inteligentes, pero las mejores lecciones las encontramos en la naturaleza.

Català

Menys ego, més natura. Apliquem aquest principi a totes les nostres accions.

Els individus són importants, però cap individu és més important que la resta. Tothom mereix la felicitat, però mai per sobre del sofriment d’altres. Les persones podem ser intel·ligents, però les millors lliçons les trobem a la natura.

English

Less ego, more nature. Let’s apply this principle to all our actions.

The individuals are important, but no individual is more important than the rest. Everyone deserves happiness, but never above the suffering from others. People might be intelligent, but the best lessons are found in nature.